Maria, vol van genade

«A je Eckske» zoals de bewoners van de streek zeggen, is een plaats van gebed en meditatie die al sinds onheuglijke tijden de menigtes heeft weten aan te trekken.

Toen in 1875 de gemeenschap van Paters Franciscanen uit Duitsland werd verjaagd door de wet van 1875 (de Kulturkampf opgelegd door Bismarck aan religieuze orden) vond deze een toevlucht in Moresnet Chapelle en vestigde zich in een klein huis in Sier. Dit huis is door de bevolking gekend als het « Spitälche » wat later het « Liefdadigheidstehuis » van Moresnet wordt en sinds 2009 het « Tehuis Jean Arnolds ».

Met toestemming van de Bisschop van Luik Mgr de Montpellier nodigde de kerkfabriek van Moresnet de Franciscaner gemeenschap uit zich te bekommeren om het geestelijk en materieel beheer van het « Wallfahrtsort », het bedevaartsoord..

Op 7 december 1925 werd een vereniging zonder winstoogmerk (v.z.w.) opgericht onder de naam « Association des Pères Récollets Franciscains de Moresnet Chapelle ». De statuten van deze v.z.w. samengesteld uit geestelijken en leken verschenen in het Belgisch Staatsblad op dezelfde datum. Zij zullen van toepassing blijven tot de statuutwijzigingen op 31 augustus 2005, wanneer de v.z.w. van naam verandert en « Pèlerinage Marial de Moresnet-Chapelle » v.z.w. wordt.

De paters Franciscanen begeesterden het bedevaartoord gedurende 130 jaar door hun aanwezigheid en hun activiteiten.

De Kerk en de bedevaarders betoonden hen hun erkentelijkheid bij hun vertrek op 31 december 2005.

Van 2006 tot 2014 heeft de v.z.w. leiding gegeven aan het bedevaartsoord. In deze jaren isde priester Heinz Wey rector van het bedevaartsoord.

In 2014 (7 oktober) heeft de bisschop van Luik, Mgr. J.P. Delville, de pastorale en liturgische leiding toevertrouwd aan de Gemeenschap van de gekruisigde en verrezen Liefde met P. Bartholomé van Oudheusden als rector van het bedevaartsoord.
De VZW heeft de zorg voor de financiën, het onderhoud en het behoud van het klooster, de kerk en de kruisweg.